JčK- 4. Aktualizace Zásad územního rozvoje JčK


VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
DORUČENÍ NÁVRHU 4. AKTUALIZACE ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE JIHOČESKÉHO KRAJE
A
OZNÁMENÍ O VEŘEJNÉM PROJEDNÁNÍ NÁVRHU 4. AKTUALIZACE ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE JIHOČESKÉHO KRAJE

Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu (dále též jen „krajský úřad“), jako příslušný orgán územního plánování podle § 7 odst. 1 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen „stavební zákon“), v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 stavebního zákona oznamuje, že byl zpracován návrh 4. aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje (dále též jen „4. aktualizace“), pro veřejné projednání.
S ohledem na skutečnost, že vzhledem k rozsahu návrhu 4. aktualizace ji není možno celou zveřejnit na klasické úřední desce, je kompletní dokumentace návrhu 4. aktualizace včetně vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území v elektronické formě v souladu s ustanovením § 172 odst. 2 správního řádu zveřejněna na https://geoportal.kraj-jihocesky.gov.cz/portal/uzemni-planovani/jihocesky-kraj/zasady-uzemniho-rozvoje-jihoceskeho-kraje/4aktualizace-zur .
V tištěné podobě je návrh 4. aktualizace k dispozici a je do něj možno nahlédnout na Krajském úřadě Jihočeského kraje, odboru regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu, oddělení územního plánování v budově Krajského úřadu Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice, I. patro. Podrobné informace a odpovědi na dotazy poskytnou pracovníci oddělení územního plánování (Ing. arch. Ludmila Šnejdová, tel. 386 720 281, e-mail: snejdova@kraj-jihocesky.cz, Ing. Věra Třísková, tel. 386 720 205, e-mail: triskova@kraj-jihocesky.cz, Ing. Daniela Řežábková, tel. 386 720 210, e-mail: rezabkova@kraj-jihocesky.cz a Ing. Štěpán Luksch, tel. 386 720 358, e-mail luksch@kraj-jihocesky.cz, popř. ostatní pracovníci oddělení územního plánování) v pracovní době krajského úřadu (tj. v pondělí a středu v době od 8:00 do 16:30, úterý, čtvrtek a pátek v době od 8:00 do 14:00), nejlépe po telefonické domluvě termínu návštěvy.
Krajský úřad dále v souladu s ustanovením § 39 odst. 1 stavebního zákona oznamuje, že v úterý 10. května 2022 od 12:00 hodin v hlavní budově Krajského úřadu Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 1952/2 v Českých Budějovicích v kruhovém sálu Zastupitelstva Jihočeského kraje č. dveří 2.010 se koná veřejné projednání návrhu 4. aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje včetně projednání vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území.
Krajský úřad upozorňuje, že:
▪ Ve lhůtě do 7 dnů ode dne konání veřejného projednání mohou obce v řešeném území a obce
sousedící s řešeným územím, které mohou být záměry řešenými 4. aktualizací dotčeny
(dotčené obce), vlastník, správce nebo provozovatel veřejné dopravní a technické
infrastruktury (tzv. „oprávněný investor“) a zástupce veřejnosti k návrhu 4. aktualizace
uplatnit své námitky s odůvodněním a vymezením území dotčeného námitkou.
▪ Ve stejné lhůtě může každý k návrhu 4. aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje
uplatnit své připomínky. V souladu s § 22 odst. 3 stavebního zákona musí být námitky a připomínky
vznesené při veřejném projednání uplatněny písemně.
▪ Dotčené orgány mohou v souladu s § 39 odst. 2 stavebního zákona uplatnit do 7 dnů ode dne
veřejného projednání svá stanoviska k částem řešení, které byly od společného jednání změněny.
▪ Sousední kraje mohou k návrhu 4. aktualizace mohou uplatnit své připomínky, a to ve lhůtě do 7
dnů ode dne konání veřejného projednání.
▪ K později uplatněným námitkám, stanoviskům a připomínkám se nepřihlíží (§ 39 odst. 2
stavebního zákona).
▪ Pro počítání lhůt je rozhodný datum vyvěšení této vyhlášky na úřední desce krajského
úřadu.
Stanoviska, připomínky a námitky je možno uplatnit na adrese:
Krajský úřad Jihočeského kraje
Odbor regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice
ID datové schránky: kdib3rr
Ing. Věra Třísková
vedoucí oddělení


Napsat komentář