MěÚ Strakonice- Oznámení o vydání změny č.11 ÚP Strakonice


OZNÁMENÍ O VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 11 ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE
JAKO OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Městský úřad Strakonice, odbor rozvoje, úřad územního plánování, příslušný dle § 6 odst. 1 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, v souladu s ustanovením § 43 odst. 4 stavebního zákona, s odkazem na § 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (správní řád), v platném znění, oznamuje, že usnesením Zastupitelstva města Strakonice č. 529/ZM/2022 ze dne 02.03.2022, byla formou opatření obecné povahy vydána
Změna č. 11 Územního plánu Strakonice.
Změna č. 11 Územního plánu Strakonice byla vydána v souladu s § 54 odst. 2 stavebního zákona, Zastupitelstvem města Strakonice, které je příslušné k vydání územního plánu dle § 6 odst. 5 písm. c) stavebního zákona.
Změna č. 11 Územního plánu Strakonice a úplné znění územního plánu po této změně je doručeno v souladu s ustanovením § 55c stavebního zákona veřejnou vyhláškou, dnem doručení změny územního plánu a úplného znění nabývá změna účinnosti. Podle § 173 odst. 1 správního řádu nabývá Změna č. 11 Územního plánu Strakonice účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení této vyhlášky. Veřejná vyhláška byla vyvěšena dne 15.03.2022.
Změna č. 11 Územního plánu Strakonice včetně dokladů o jejím pořizování je v souladu s § 165 odst. 1 stavebního zákona uložena na Odboru rozvoje Městského úřadu Strakonice.
Změna č. 11 Územního plánu Strakonice a úplné znění Územního plánu Strakonice po této změně jsou uveřejněny na webových stránkách Města Strakonice v sekci Město – Projekty města – UPD města (http://www.strakonice.eu/upd-mesta).
Proti tomuto opatření obecné povahy nelze podle § 173 odst. 2 správního řádu podat opravný prostředek.
otisk úředního razítka
Ing. arch. Marta Slámová v. r.
vedoucí odboru

Napsat komentář