Zápis z jednání ZO č. 168/2021 ze dne 21.12.2021

Obec Sousedovice


Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sousedovice č.168/2021 konaného dne 21.12.2021 v 19:00hodin na obecním úřadě

Přítomni: Polanka Pavel , Kotrch  Vladimír,  Beneš Jiří, Marek Milan, Pavel Hejtmánek

Nepřítomni: Vladimír Nehéz,  M. Houdek –omluveni

Hosté: /

Schválený program jednání:

 1. Zahájení
 2. Volba ověřovatelů
 3. Kontrola usnesení
 4. Schválení rozpočtu na rok 2022
 5. TS ST- Dodatek č.1/2022 na svoz komunálního odpadu v roce 2022
 6. Zveřejněný záměr –prodej části pozemku č. parc. 490/4 Sousedovice
 7. Žádost Charita ST- příspěvek rok 2022
 8. Informace dotace- výsadba stromů- nabídka p. Šíp
 9. Informace dotace MMR- komunikace, dešťovka
 10. Informace dotace KÚ JčK- oprava kanalizace Sousedovice-u okálu
 11. Výstavba bytů- doplnění podkladů k vypracování PD
 12. Schválené RZ č. 14-18/2021
 13. Diskuze

Průběh schůze:

 1. Jednání zahájil starosta obce Pavel Polanka, který seznámil přítomné s programem jednání zastupitelstva a konstatoval, že zastupitelstvo obce je usnášeníschopné, protože je přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů. Proti předloženému programu nebylo připomínek a zastupitelstvo se jím při jednání řídilo.
 2. Volba ověřovatelů :
 3. Kontrola usnesení- vše splněno
 4. Zastupitelstvo projednalo návrh rozpočtu na rok 2022. Návrh rozpočtu byl zveřejněn na úřední desce a webových stránkách obce od do 21.12.2021. Příjmy ve výši 4.993.500Kč , výdaje ve výši:4.470.500Kč, rozpočet je přebytkový 523.000Kč.
 5. Zastupitelstvo projednalo Dodatek č.1/2022 na svoz komunálního odpadu v roce 2022 mezi Obcí Sousedovice a Technickými službami Strakonice.
 6. Zastupitelstvo projednalo zveřejněný záměr na prodej části pozemku parc. číslo 490/4 v k.ú. Sousedovice, dle předloženého GP. Přihlásil se Jaroslav Vaněček spolu s Danou Vaněčkovou.
 7. Zastupitelstvo projednalo žádost Oblastní charity o  finanční příspěvek 2022, návrh ve výši 5.000Kč/1 klient poskytované služby.
 8. Starosta informoval zastupitele o přípravě žádosti na výsadbu stromů. Dotace pouze na výsadbu a závlahu. Nabídku předloží firma Šíp zahrady Strakonice.
 9. Starosta informoval o podání žádosti o dotaci MMR na opravu MK v obci Sousedovice- lokalita Hradiště. Dotace pouze na opravu povrchu. Výstavba nové dešťové kanalizace není uznatelný náklad.
 10. Starosta informoval zastupitele o přípravě žádosti o dotaci na opravu stávající kanalizace v obci Sousedovice- u okálů.
 11. Zastupitelstvo projednalo přípravu podkladů na PD výstavbu bytů.
 12. Starosta předložil zastupitelstvu schválené RZ č. 14-17/2021
 13. Diskuze

Hlasování a usnesení zastupitelstva:

PROPROTIZDRŽEL SE
40Kotrch Vladimír
40Marek Milan
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č.01/168/21

Zastupitelstvo schvaluje ověřovatele zápisu


PROPROTIZDRŽEL SE
5
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č.02/168/21

Zastupitelstvo bere na vědomí splnění všech usnesení


PROPROTIZDRŽEL SE
5
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č.3/168/21

Zastupitelstvo schvaluje rozpočet na rok 2022.  Rozpočet bude  zveřejněn na úřední desce a webových stránkách obce od do 23.12.2021 do 31.12.2022.  Příjmy ve výši 4.993.500Kč , výdaje ve výši:4.470.500Kč, rozpočet je přebytkový 523.000Kč.


PROPROTIZDRŽEL SE
5
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č.4/168/21

Zastupitelstvo schvaluje Dodatek č.1/2022 na svoz komunálního odpadu v roce 2022 mezi Obcí Sousedovice a Technickými službami Strakonice. Zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem Dodatku č. 1/2022.


PROPROTIZDRŽEL SE
5
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č.5/168/21

Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku parc. č. 490/4 k.ú. Sousedovice dle GP. Přihlášený uchazeč Jaroslav Vaněček, Sousedovice a Dana Vaněčková, Strakonice v poměru podílu 50:50. Kupující bude hradit náklady spojené s prodejem tj: geometrický plán, vyhotovení KS, poplatek KN. Minimální kupní cena ve výši 200Kč/1m2.


PROPROTIZDRŽEL SE
5
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č.6/168/21

Zastupitelstvo bere na vědomí Žádost Charity Strakonice a schvaluje finanční dar ve výši 5.000Kč/1 trvale přihlášený klient/rok a schvaluje jednorázový finanční dar na rok 2022 ve výši 35.000Kč na sociální služby v roce 2022.
Zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem  Smlouvy na jednorázový příspěvek  na rok 2022 a dále podpisem smlouvy na finanční příspěvek za trvale přihlášené klienty.


PROPROTIZDRŽEL SE
5
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č.7/168/21

Zastupitelstvo bere na vědomí Informace  o přípravě žádosti na výsadbu stromů. Dotace pouze na výsadbu a závlahu. Bude oslovena firma Šíp Strakonice na předložení nabídky .


PROPROTIZDRŽEL SE
5
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č.8/168/21

Zastupitelstvo bere na vědomí Informace o podání žádosti o dotaci MMR na opravu MK v obci Sousedovice- lokalita Hradiště. Dotace pouze na opravu povrchu. Výstavba nové dešťové kanalizace není uznatelný náklad. Dotace podána DS dne 16.12.2021.


PROPROTIZDRŽEL SE
5
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č.9/168/21

Zastupitelstvo bere na vědomí Informace o přípravě žádosti o dotaci na opravu stávající kanalizace v obci Sousedovice- u okálů.


PROPROTIZDRŽEL SE
5
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č.10/168/21

Zastupitelstvo navrhuje osobní schůzku s projektantem začátkem roku 2022


PROPROTIZDRŽEL SE
5
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č.11/168/21

Zastupitelstvo bere na vědomí Schválené rozpočtové změny č. 14-18/2021.


Ověření zápisu

Zápis byl vyhotoven dne 22.12.2021

Zapsal(a) Božena Mikasová

Ověřovatelé: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Předsedající: ………………………………………………………………………

Napsat komentář