Obecně závazná vyhláška č.4/2021 o místním poplatku za provoz systému shromažďování komunálního odpadu

Zastupitelstvo obce Sousedovice vydává obecně závaznou vyhlášku č. 4/2021 – obce Sousedovice

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Zastupitelstvo obce se na svém zasedání dne 30.11.2021 usnesením č. 17/167//21 usneslo vydat na základě § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o místních poplatcích“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm, h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecné závaznou vyhlášku (dále jen ,,tato vyhláška“):

čl. 1.

Úvodní ustanovení

  • Obec Sousedovice touto vyhláškou zavádí místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen „poplatek“).

(2)Správcem poplatku je obecní úřad.

čl.2.

Poplatník

  • Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí:

a)fyzická osoba přihlášená v obci,

b)každá osoba, při jejíž činnosti vzniká komunální odpad v rámci nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci,

c)fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není přihlášená žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně,

d)právnická osoba nebo fyzická osoba samostatně výdělečně činná, provozující svoji činnost na území obce, při jejíž činnosti vzniká komunální odpad.

(2)Za fyzické osoby tvořící domácnost může poplatek platit jedna osoba. Za fyzické osoby žijící v rodinném nebo bytovém domě může poplatek platit vlastník nebo správce. Osoby, které platí poplatek za více fyzických osob, jsou povinny správci poplatku oznámit jméno, popřípadě jména, příjmení a data narození osob, za které poplatek platí.

čl. 3

Ohlašovací povinnost

(1)Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti nejpozději do 30. dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla.

(2)Poplatník dle čl. 2 odst. 1 této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku jméno, popřípadě jména, a příjmení, místo přihlášení, popřípadě další adresy pro doručování. Současně uvede skutečnosti zakládající nárok na osvobození nebo úlevu od poplatku.

(3)Poplatník dle čl. 2 odst. 1 písm. b) této vyhlášky je povinen ohlásit také evidenční nebo popisné číslo stavby určené k individuální rekreaci nebo rodinného domu; není-li stavba nebo dům označena evidenčním nebo popisným číslem, uvede poplatník parcelní číslo pozemku, na kterém je tato stavba umístěna. V případě bytu je poplatník povinen ohlásit orientační nebo popisné číslo stavby, ve které se byt nachází, a číslo bytu, popřípadě popis umístění v budově, pokud nejsou byty očíslovány.

(4)Ve lhůtě podle odst. 1 je poplatník povinen ohlásit správci poplatku zánik své poplatkové povinnosti v důsledku změny přihlášení nebo v důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu.

(5)Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede také adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.

(6)Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.

(7)Povinnost ohlásit údaj podle odst. 2 a 3 nebo jeho změnu se nevztahuje na údaj, který může správce poplatku automatizovaným způsobem zjistit z rejstříků nebo evidencí, do nichž má zřízen automatizovaný přístup. Okruh těchto údajů zveřejní správce poplatku na své úřední desce.

čl. 4

Sazba poplatku

(1)  Sazba poplatku činí 500,- Kč a je tvořena:

  1. z částky 200,- Kč za kalendářní rok a
  • z částky 300,- Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena na základě skutečných nákladů obce předchozího kalendářního roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok.
  • Skutečné náklady za rok 2020 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu

činily: 169.769,- Kč a byly rozúčtovány takto:

Náklady 169.769,-Kč děleno 314 (304 počet přihlášených osob na území obce+10 počet staveb určených k individuální rekreaci, bytů a rodinných domů, ve kterých není přihlášena žádná fyzická osoba) = 541,- Kč. Z této částky je stanovena sazba poplatku dle čl. 4 odst. 1 písm. b) vyhlášky ve výši 300,- Kč.

  • Sazba poplatku pro poplatníka dle čl. 2 odst. 1 písm. c) činí částku 500,-Kč.
  • Sazba poplatku pro poplatníka dle čl. 2 odst. 1 písm. d) činí částku 3.000,-Kč za jednu odběrovou nádobu.
  • V případě změny místa přihlášení fyzické osoby, změny vlastnictví stavby určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu nebo změny umístění podle čl. 6 odst. 1 v průběhu kalendářního roku se poplatek platí v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců přihlášení, vlastnictví nebo umístění v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav k poslednímu dni tohoto měsíce.

čl. 5

Splatnost poplatku

(1)Poplatek je splatný jednorázově, a to nejpozději do 31. května příslušného kalendářního roku

(2)Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odst. 1, je poplatek splatný nejpozději do 25. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

čl. 6

Osvobození a úlevy

(1) Od poplatku je osvobozena fyzická osoba dle čl. 2 odst. 1 písm. a), která je:

a)umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,

b)umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého,

c)umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo chráněném bydlení.

(2) Od poplatku se osvobozují:

a)fyzické osoby, které vykonávají nepodmíněný trest odnětí svobody. Osvobození trvá pouze po dobu výkonu trestu. Tuto skutečnost je fyzická osoba povinna správci poplatku doložit v souladu s daňovým řádem,

b)fyzické osoby, které pobývající po dobu delší než 2 měsíce mimo území České republiky. Osvobození trvá pouze po dobu pobytu mimo území České republiky. Tuto skutečnost je fyzická osoba povinna správci poplatku doložit v souladu s daňovým řádem,

c)děti do 3 let věku, osvobození trvá do konce kalendářního roku, ve kterém dítě dosáhlo 3 let,

d)fyzické osoby, které mají trvalý pobyt na ohlašovně (Sousedovice čp.23), ale prokazatelně se zde nezdržují.

(3)Údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu dle odst.1, písm. a) až c) a odst. 2 písm. a) a b) tohoto článku je poplatník povinen ohlásit ve lhůtě do 30 dnů od skutečnosti zakládající nárok na osvobození nebo úlevu.

(4) V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu ve lhůtách stanovených touto vyhláškou nebo zákonem, nárok na osvobození nebo úlevu zaniká.

(5)Poplatková povinnost končí dnem úmrtí poplatníka.

čl. 7

Navýšení poplatku

(1)Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce poplatku poplatek platebním výměrem nebo hromadným předepsaným seznamem.

(2)Včas nezaplacené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku sledujícím jeho osud.

čl. 8

Odpovědnost za zaplacení poplatku

(1)Vznikne-li nedoplatek na poplatku poplatníkovi, který je ke dni splatnosti nezletilý a nenabyl plné svéprávnosti nebo který je ke dni splatnosti omezen ve svéprávnosti a byl mu jmenován opatrovník spravující jeho jmění, přechází poplatková povinnost tohoto poplatníka na zákonného zástupce nebo tohoto opatrovníka; zákonný zástupce nebo opatrovník má stejné procesní postavení jako poplatník.

(2)V případě podle odstavce 1 vyměří správce poplatku poplatek zákonnému zástupci nebo opatrovníkovi poplatníka.

(3)Je-li zákonných zástupců nebo opatrovníků více, jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně.

Čl. 9

Přechodné a zrušovací ustanovení

(1)Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 3/2021 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, ze dne 12.10.2021 ( účinností od 01.01.2022).

(2)Poplatkové povinnosti vzniklé před nabytím účinnosti této vyhlášky se posuzují podle dosavadních právních předpisů.

Čl. 10

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 01. 01. 2022

………………………………….                                                      ……………………………….

Jiří Beneš                                                                              Pavel Polanka, MBA

místostarosta                                                                         starosta

Vyvěšeno na úřední desce dne: 01.12.2021

Sejmuto z úřední desky dne:

Napsat komentář