Zápis z jednání ZO č. 166/2021 ze dne 12.10.2021

Obec Sousedovice


Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sousedovice č. 166/2021 konaného dne 12.10.2021 v 19:00hodin na obecním úřadě

Přítomni: Polanka Pavel ,  Houdek Milan,  Beneš Jiří, Marek Milan

Nepřítomni: Vladimír Kotrch, Vladimír Nehéz, Pavel Hejtmánek -omluveni

Hosté: /

Schválený program jednání:

 1. Zahájení
 2. Volba ověřovatelů
 3. Kontrola usnesení
 4. Přijetí dotace JčK- projektová dokumentace obecní byty
 5. Oslovení firem pro VŘ- PD obecní byty
 6. Složení komise VŘ- PD obecní byty
 7. Prodloužení termínu realizace akce- Výstavba sběrného dvora
 8. Oprava části MK -křižovatka Smiradice-Drachkov u rybníka sv. Ján
 9. Oprava kanalizace u okálu – žádost o dotaci
 10. Žádost Prevent- finanční příspěvek
 11. Žádost ČSOP Makov- finanční příspěvek
 12. Výsadba stromů- dotace 
 13. Oprava MK v lokalitě Hradiště, dešťová kanalizace- dotace MMR
 14. Zápis dílčího přezkoumání hosp. obce 2021
 15. Autobusová doprava- podněty občanů
 16. ČSOB- Změna úrokových sazeb
 17. Cena za komunální odpad-firmy
 18. Návrh kupní smlouva- prodej budovy čp.40 Sousedovice
 19. Nákup lednice
 20. Nabídka na výměnu osvětlení v obci Sousedovice- Unielektro
 21. Schválená RZ č.10/2021
 22. Diskuze- kulturní akce- vepřové hody, zájezd Morava

Průběh schůze:

 1. Jednání zahájil starosta obce Pavel Polanka, který seznámil přítomné s programem jednání zastupitelstva a konstatoval, že zastupitelstvo obce je usnášeníschopné, protože je přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů. Proti předloženému programu nebylo připomínek a zastupitelstvo se jím při jednání řídilo.
 2. Volba ověřovatelů : Milan Marek, Milan Houdek
 3. Kontrola usnesení- vše splněno
 4. Zastupitelstvo projednalo přijetí dotace JčK- projektová dokumentace obecní byty. Celkově uznatelné výdaje ve výši 587.375Kč, dotace ve výši 469.900Kč
 5. Zastupitelstvo projednalo oslovení firem pro VŘ- PD obecní byty. Budou osloveny tyto firmy: Ing. Martin Škoda Strakonice, Ing. Radek Vačkář, Ateliér Penta Strakonice
 6. Zastupitelstvo projednalo složení komise VŘ- PD obecní byty. Předsedou komise VŘ byl navržen Jiří Beneš., členové komise VŘ byli navrženi Pavel Polanka, Milan Houdek, Milan Marek
 7. Zastupitelstvo projednalo prodloužení termínu realizace akce- Výstavba sběrného dvora. Realizace akce bude prodloužena do 30.11.2021.
 8. Zastupitelstvo projednalo oprava části MK -křižovatka Smiradice-Drachkov u rybníka sv. Ján
 9. Zastupitelstvo projednalo opravu kanalizace u okálu   
 10. Zastupitelstvo projednalo žádost Prevent- o finanční příspěvek  
 11. Zastupitelstvo projednalo žádost ČSOP Makov o finanční příspěvek
 12.  Zastupitelstvo projednalo možnost podání žádosti o dotaci na výsadbu stromů. Záměr obce- lokalita Lachec, třešňovka. Dotace 100% akce. Oslovení firmy: Šíp – zahradní architektura a služby, s. r. o.
 13.  Zastupitelstvo projednalo možnost podání žádosti o dotaci na akci Oprava MK v lokalitě Hradiště spolu s uložením dešťové kanalizace- dotace MMR. Dotace ve výši 80%, oslovení firem pro zpracování dotace.
 14. Starosta předložil zastupitelstvu Zápis dílčího přezkoumání hospodaření obce 2021, vše bez závad a nedostatků.
 15. Zastupitelstvo projednalo podněty od občanů týkající se nedostačujících spojů autobusové dopravy do obce. OÚ osloví firmu ČSAD SSTRANS Strakonice o možné úpravě spojů.
 16. Zastupitelstvo projednalo návrh ČSOB na změna úrokových sazeb k úvěru na obnovu vodovodu v obci Sousedovice do konce úvěru.
 17.  Zastupitelstvo projednalo výši cen za komunální odpad pro firmy od 1.1.2022 a projednalo Obecně závaznou vyhlášku č.3/2021 s účinností od 01.01.2022.
 18. Zastupitelstvo projednalo návrh kupní smlouvy na prodej budovy čp.40. Návrh bude předán ke konzultaci p. Medlínové- Charita Strakonice.
 19. Zastupitelstvo projednalo nákup lednice.
 20. Zastupitelstvo projednalo nabídku fi. Unielektro na výměnu osvětlení v místní části Smiradice.
 21. Starosta předložil zastupitelstvu schválenou RZ č. 10/2021
 22. Diskuze-kulturní akce 2021- vepřové hody 16.10., drakiáda 23.10., turnaj člověče nezlob se 13.11., zájezd Morava – osloví se p. Perná, Lorencovi Šatov, Tůma Mutěnice , rozsvěcování stromečku 28.11.,mikulášská besídka 5.12., turnaj ve stolním tenisu 29.12.

Hlasování a usnesení zastupitelstva:

PROPROTIZDRŽEL SE
30M. Houdek
30M. Marek
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č.01/166/21

Zastupitelstvo schvaluje ověřovatele zápisu


PROPROTIZDRŽEL SE
400
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č.02/166/21

Zastupitelstvo bere na vědomí splnění všech usnesení


PROPROTIZDRŽEL SE
400
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č.03/166/21

Zastupitelstvo schvaluje projednalo přijetí dotace JčK- projektová dokumentace obecní byty. Celkově uznatelné výdaje ve výši 587.375Kč, dotace ve výši 469.900Kč. Zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem smlouvy o poskytnutí dotace č. SDO/OEZI/2079/21.


PROPROTIZDRŽEL SE
400
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č.04/166/21

Zastupitelstvo schvaluje oslovení firem pro VŘ- PD obecní byty. Budou osloveny tyto firmy: Ing. Martin Škoda Strakonice, Ing. Radek Vačkář, Ateliér Penta Strakonice.


PROPROTIZDRŽEL SE
400
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č.05/166/21

Zastupitelstvo schvaluje složení komise VŘ- PD obecní byty. Předsedou komise VŘ byl schválen Jiří Beneš., členové komise VŘ byli schváleni- Pavel Polanka, Milan Houdek, Milan Marek.


PROPROTIZDRŽEL SE
400
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č.06/166/21

Zastupitelstvo schvaluje prodloužení termínu realizace akce- Výstavba sběrného dvora. Realizace akce bude prodloužena do 30.11.2021. Zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem Dodatku č.1/2021 s firmou Garantstav stavební  Strakonice s.r.o.


PROPROTIZDRŽEL SE
400
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č.07/166/21

Zastupitelstvo bere na vědomí opravu části MK u rybníka sv. Ján v obci Sousedovice- výmoly. Pan Beneš označí a schválí opravované části MK. S firmou Znakon.


PROPROTIZDRŽEL SE
400
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č.08/166/21

Zastupitelstvo schvaluje Opravu stávající kanalizace u okálu. Obec podá žádost o dotaci na uvedenou část stávající kanalizace.


PROPROTIZDRŽEL SE
400
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č.09/166/21

Zastupitelstvo schvaluje žádost Prevent- o finanční příspěvek.


PROPROTIZDRŽEL SE
400
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č.10/166/21

Zastupitelstvo schvaluje žádost ČSOP Makov o finanční příspěvek. Bude poskytnut finanční dar ve výši 1.000Kč. Zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem Darovací smlouvy pro ČSOP Makov.


PROPROTIZDRŽEL SE
400
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č.11/166/21

Zastupitelstvo schvaluje podání žádosti o dotaci na výsadbu stromů. Záměr obce- lokalita Lachec, třešňovka. Dotace 100% akce. Oslovení firmy: Šíp – zahradní architektura a služby, s. r. o.


PROPROTIZDRŽEL SE
400
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č.12/166/21

Zastupitelstvo schvaluje podání žádosti o dotaci na akci Oprava MK v lokalitě Hradiště spolu s uložením dešťové kanalizace- dotace MMR. Dotace ve výši 80%, oslovení firem na zaslání cenových  nabídek  za zpracování žádosti o dotaci.


PROPROTIZDRŽEL SE
400
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č.13/166/21

Zastupitelstvo bere na vědomí Zápis dílčího přezkoumání hospodaření obce 2021, vše bez závad a nedostatků.


PROPROTIZDRŽEL SE
400
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č.14/166/21

Zastupitelstvo bere na vědomí podněty od občanů týkající se nedostačujících spojů autobusové dopravy do obce. OÚ osloví firmu ČSAD SSTRANS Strakonice o možné úpravě spojů.


PROPROTIZDRŽEL SE
400
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č.15/166/21

Zastupitelstvo schvaluje návrh ČSOB na změnu úrokových sazeb k úvěru na Obnovu vodovodu v obci Sousedovice do konce úvěru. Fixní sazba 3,85% p.a..


PROPROTIZDRŽEL SE
400
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č.16/166/21

Zastupitelstvo schvaluje výši ceny za komunální odpad pro firmy ve výši 3.000Kč/1 nádobu. Obec uzavře smlouvy o odběru komunálního odpadu.
Zastupitelstvo schvaluje obecně závaznou vyhlášku  č. 3/2021 na komunální odpad s účinností od 1.1.2022. Tato vyhláška č.3/2021 nahrazuje schválenou vyhlášku č.2/2021 ze dne 31.8.2021.


PROPROTIZDRŽEL SE
400
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č.17/166/21

Zastupitelstvo bere na vědomí návrh kupní smlouvy a prodej budova čp.40 Sousedovice. Zastupitelstvo pověřuje OÚ předáním návrhu kupní smlouvy p. Medlínové z Oblastní charity Strakonice ke konzultaci.


PROPROTIZDRŽEL SE
400
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č.18/166/21

Zastupitelstvo schvaluje nákup lednice do výše 4.000Kč.


PROPROTIZDRŽEL SE
400
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č.19/166/21

Zastupitelstvo schvaluje nabídku fi. Unielektro na obnovu osvětlení v místní části Smiradice. Obnova ve  výši 54.746,45Kč s DPH. OÚ zašle objednávku firmě Unielektro Strakonice..


PROPROTIZDRŽEL SE
400
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č.20/166/21

Zastupitelstvo schvaluje schválenou RZ č.10/2021.


PROPROTIZDRŽEL SE
400
PRŮBĚH HLASOVÁNÍ

USNESENÍ č.21/166/21

Zastupitelstvo schvaluje

konání kulturních akcí do konce roku 2021: vepřové hody 16.10.- OÚ ve spolupráci se spolkem CVČ Sousedovice, drakiáda 23.10.- organizuje p. Kočová, obec uhradí odměny a buřty, turnaj člověče nezlob se 13.11.- organizuje p. Vávrová SDH Sousedovice, zajistí poháry, obec uhradí odměny, zájezd Morava – OÚ osloví  p. Perná, Lorencovi Šatov, Tůma Mutěnice , oslovení autobusové dopravy, rozsvěcování stromečku 28.11.- pořádá p. Vávrová, Obec uhradí občerstvení, p. Kočová zajistí anděla a muzikanty, mikulášská besídka 5.12.- organizuje SDH Sousedovice, obec uhradí balíčky pro děti,  turnaj ve stolním tenisu 29.12.- organizuje spolek CVČ Sousedovice, obec zajistí poháry.


Ověření zápisu

Zápis byl vyhotoven dne 14.10.2021

Zapsal(a) Božena Mikasová

Ověřovatelé: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Předsedající: ………………………………………………………………………

Napsat komentář