MěÚ Strakonice- Oznámení o změně č. 1 ÚP obce Drachkov

Identifikátor DS: 4gpbfnq tel.: 383 700 111 IČ: 00251810
e-podatelna: epodatelna@mu-st.cz web: www.strakonice.eu DIČ: CZ00251810
Městský úřad Strakonice
Odbor rozvoje
Velké náměstí 2
386 01 Strakonice
Váš dopis zn.:
Ze dne:
Naše č. j.: MUST/040341/2021/OR/kot
Sp. zn.: MUST/040951/2019
Vyřizuje: Mgr. Eliška Kotousová
Telefon: 383 700 849
E-mail: eliska.kotousova@mu-st.cz Dle rozdělovníku
Datum: 27.09.2021
Vypraveno:
Oznámení o vydání Změny č. 1 Územního plánu Drachkov jako opatření obecné povahy
Městský úřad Strakonice, odbor rozvoje, úřad územního plánování, příslušný dle § 6 odst. 1 písm. c) zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, v souladu
s ustanovením § 165 odst. 3 stavebního zákona oznamuje, že usnesením Zastupitelstva obce Drachkov
č. 1/21/2021 ze dne 12.09.2021, byla formou opatření obecné povahy vydána
Změna č. 1 Územního plánu Drachkov
Změna č. 1 Územního plánu Drachkov byla vydána v souladu s § 54 odst. 2 stavebního zákona,
Zastupitelstvem obce Drachkov, které je příslušné k vydání územního plánu dle § 6 odst. 5 písm. c) stavebního
zákona.
Změna č. 1 Územního plánu Drachkov a úplné znění územního plánu po této změně bylo doručeno v souladu
s ustanovením § 55 odst. 7 stavebního zákona veřejnou vyhláškou, dnem doručení změny územního plánu
a úplného znění nabývá změna účinnosti. Podle § 173 odst. 1 správního řádu, nabývá Změna č. 1 Územního
plánu Drachkov účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky. Veřejná vyhláška byla vyvěšena
dne 13.09.2021.
Změna č. 1 Územního plánu Drachkov včetně dokladů o jejím pořizování je v souladu s § 165 odst. 1
stavebního zákona uložena na úřadu obce Drachkov.
Změna č. 1 Územního plánu Drachkov a Úplné znění Územního plánu Drachkov po této změně jsou uveřejněny
na webových stránkách Města Strakonice v sekci Město – Projekty města – ÚPD obcí – Územně plánovací
dokumentace obce Drachkov (https://www.strakonice.eu/content/uzemne-planovaci-dokumentace-obcedrachkov) a na webových stránkách obce Drachkov.
Proti tomuto opatření obecné povahy nelze podle § 173 odst. 2 správního řádu podat opravný prostředek.
otisk úředního razítka
Ing. arch. Marta Slámová
vedoucí odboru rozvoje
v zastoupení Ing. Jaroslav Bašta v. r.
vedoucí oddělení úřad územního plánování
Stránka 2 z 2
Obdrží:
I. Obec, pro kterou je změna ÚP pořizována
Obec Drachkov, Drachkov 34, 386 01 Strakonice
II. Dotčené orgány, krajský úřad
MŽP ČR, Odbor výkonu státní správy II, Mánesova 1803/3a, 370 01 České Budějovice
Ministerstvo dopravy, nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1
Krajský úřad Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

 • odbor regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu
 • odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví
 • odbor dopravy a silničního hospodářství
 • odbor kultury a památkové péče
  Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích – územní pracoviště
  Strakonice, Žižkova 505, 386 01 Strakonice
  Obvodní báňský úřad pro území krajů Plzeňského a Jihočeského, 17. listopadu 1926/1, 301 00 Plzeň 3
  Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, územní odbor Strakonice, Podsrpenská 438, 386 01
  Strakonice
  Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 32, 110 15 Praha 1
  Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 (Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj,
  Pobočka Strakonice, Palackého náměstí 1090, 386 01 Strakonice)
  Ministerstvo obrany ČR, Tychonova 221/1, 160 00 Praha 6 – Hradčany
  MěÚ Strakonice, odbor životního prostředí
 • oddělení vodního hospodářství
 • oddělení ochrany prostředí
 • státní správa lesů
  MěÚ Strakonice, odbor stavební úřad – památková péče
  MěÚ Strakonice, odbor dopravy – silniční správní úřad
  Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 3, 170 34 Praha 7
  Krajská veterinární správa státní veterinární správy pro Jihočeský kraj, pracoviště Strakonice, Palackého
  náměstí 1090, 386 01 Strakonice
  Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice (Závod
  Strakonice, U Řepické zastávky 1294, 386 11 Strakonice)
  III. Sousední obce
  Obec Pracejovice, Pracejovice 28, 386 01 Strakonice, ID DS: ruzancf
  Obec Sousedovice, Sousedovice 23, 386 01 Strakonice, ID DS: fmhbsrq
  Obec Kraselov, Kraselov 53, 387 16 Volenice, ID DS: arganas
  IV. Oprávněný investor
  Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 3178/8, 150 00 Praha, ID DS: gg4t8hf
  EG.D, a.s., Lidická 1873/36, 602 00 Brno, ID DS: nf5dxbu
  T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha, ID DS: ygwch5i
  V. Ostatní
  Policie ČR, Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, Lannova 26, 370 74 České Budějovice (Územní
  odbor Strakonice, Dopravní inspektorát, Na Ohradě 1067, 386 01 Strakonice)
  ATELIÉR BOČEK, s.r.o., Tylova 70, 397 01 Písek
  vlastní

Napsat komentář