Úřední deska (dokumenty po datu platnosti naleznete v Archivu)

Ze dne Souhrn Zveřejněno do
27.03.2017 MěÚ ST- Veřejná vyhláška MěÚ ST- Veřejná vyhláška- Rozhodnutí o povolení stavby vodního díla: "ZTV Sousedovice, Hradiště- vodovod a kanalizace" 12.04.2017
21.03.2017 SMOOS- Schválený rozpočet na rok 2017 SMOOS- Schválený rozpočet na rok 2017 31.12.2017
07.03.2017 E.ON- Upozornění- ořez dřevin pod distribučním zařízením E.ON- Upozornění- ořez dřevin pod distribučním zařízením 31.03.2017
01.03.2017 Obec Sousedovice- Rozpočtový výhled 2016-2024 Obec- Rozpočtový výhled 2016-2024 31.12.2017
09.02.2017 MěÚ ŽP- Upozornění vlastníkům lesů- KŮROVEC MěÚ ŽP- Upozornění vlastníkům lesů- KŮROVEC 31.03.2017
02.02.2017 SVS- PTAČÍ CHŘIPKA- INFORMACE KVS- PTAČÍ CHŘIPKA- INFORMACE- Státní veterinární správa informuje veřejnost o šíření ptačí chřipky na území České republiky. Nákaza je potvrzována u volně žijících ptáků i v chovech drůbeže. Odkaz na SVS ČR: http://www.svscr.cz/zdravi-zvirat/ptaci-chripka-influenza-drubeze/ Dosud nebyl zaznamenán případ přenosu ptačí chřipky z volně žijících ptáků na člověka. Obecné zásady ochrany člověka před nákazou Při dodržení základních ochranných pravidel je pravděpodobnost nakažení minimální. Je třeba: chránit se kontaktu s uhynulými ptáky, nedotýkat se ptačích výkalů, poučit děti, aby se nedotýkaly nalezených nemocných nebo mrtvých ptáků a nehrály si s drůbeží, dbát o osobní hygienu (umývání rukou, přezouvání, převlékání po kontaktu s drůbeží), informovat o nálezu většího počtu uhynulých ptáků Krajskou veterinární správu pro Jihočeský kraj tel. č. 720 995 212, zabránit domácím mazlíčkům (psům, kočkám apod.) v kontaktu s uhynulými nebo nemocnými ptáky, při zahraničních cestách do rizikových oblastí postižených ptačí chřipkou, se vyhýbat trhům s drůbeží, nekonzumovat zde jídla na ulici. Dbát dalších doporučení Ministerstvem zdravotnictví, která jsou zveřejněna na www.mzcr.cz. 31.03.2017
10.01.2017 SOS- Rozpočtové změny roku 2016 SOS- Rozpočtové změny roku 2016 31.12.2017
10.01.2017 SOS-Rozpočtový výhled na období 2014-2020 SOS-Rozpočtový výhled na období 2014-2020 31.12.2017
10.01.2017 Obec Sousedovice- rozpočtové změny za rok 2016 Obec Sousedovice- rozpočtové změny za rok 2016 31.12.2017
01.01.2017 SOS- Schválený rozpočet na rok 2017 SOS- Schválený rozpočet na rok 2017 31.12.2017

Úvod

Často trpce si stěžujeme, když v důležitých věcech nemůžeme vypátrati, jak to neb ono za minulých let bývalo, co se jak dělo, kdo se o prospěch svých sousedů k blaho obce přičinil, jaké nehody a z jakých příčin naše předky stíhaly. Těchto nesnází by nebylo, kdyby za minulých času bývaly hojněji obcí vedeny řádné pamětní knihy a kdyby předkové naši do nich byli zaznamenávali všechny památné a důležité přílohy. Tu a tam i knihy pamětní od předků sepsané nedbalostí potomků zmizely aneb byly zničeny.

Nechceme, aby potomci naši měli příčiny stěžovati si jednou na nedbalost naši a proto zakládáme v obci naší tuto pamětní knihu a přejeme si, aby byla též řádně vedena a opatrována. Chceme, aby kronikou touto zachován byl potomkům našim drahý odkaz, aby nám po létech blahořečili za naši lásku k rodné půdě a k celé milované osvobozené vlasti.

Myšlénka zakládati pamětní knihy pronesena byla již na různých místech. Byly to i samy úřady, které otázku tu důrazně prováděly. Tak guberniálním výnosem z r. 1835. 5962. nařízeno bylo, aby ve městech a na panstvích vsude byly pamětní knihy založeny. Proto také na největším počtu kronik až na naše časy zachovaných jako rok vzniku uveden bývá rok 1836. Na podnět musejní komise agrárního dorostu a č. zemědělského musea z konce r. 1914. zachyceny byly události světové války, která svými důsledky dotýkala se i té nejposlednější chaty i vesničky a působila na vytváření se poměrů v našich obcích.

Národní shromáždění rep. ČSR. věnovalo pozornost potřebě zakládání pamětních knih obecních a zákonem ze dne 30.ledna 1920 (Sbírka zákonů a nařízení částka XVI. ze 17.února 1920. č.80) uložila každé politické obci povinnost založiti a vésti pamětní knihu obecní a nařídilo zřízení zvláštní komise k tomuto účelu. Zápisy prováděti má obecním zástupitelstvem k tomu ustanovený kronikář.

První kronikář
Kronika tato založena byla r. 1924. Usnesením obec.zastupitelstva ze dne 12.října r. 1924. Zvolen byl prvním kronikářem Kšanda Václav, řídíce učitel zdejší dvojtřídní školy. Tento, jakožto člen finanční komise při schůzi ob. Zástupitelstva přítomný volbu přijal a slíbil, že dle svého nejlepšího svědomí kroniku tuto založí a pokud v obci přítomen bude ji povede. Nato odhlasována mu byla odměna a to za založení její 100 K českých a za vedení její v dalších létech po 25.kč.

Popis obce.
Sousedovice je politická obec. K ní připojena jest osada Smiradice v 13.popisných číslech. Sousedovice samy mají celkem 40.pop. čísel. Obyvatelstvo obce jest skoro vesměs zemědělské. Kdo mají méně pozemků hledají zaměstnání ve Strakonicích v tamějších továrnách. (továrna na fezy, jihočeská zbrojovka, tov. na impregnaci dřeva). Řemeslem neživí se v obci nikdo, vyjme kováře, Němce Cyrila, ale i ten vedle řemesla provozuje polní hospodářství. Jsou zde dva krejčí, dva obuvníci, jeden řezník několik zednických pomocníků ale vyhradně sví řemeslo neprovozuje nikdo. Hostince jsou dva. U Vozků v č. 7. a u Mixů v č.23., maj. František Vaněk. Hostinská živnost provozována jest zde jako vedlejší zaměstnání při polním hospodářství. prodejna tabáku jest jedna v hostinci u Vozků. Výčep u pálených lihovin v obci vůbec není. Obchod sníženým zbožím jest jeden ale tak nepatrný, že ani nestojí za zmínku. Nalézá se v č. 36., kde bývala dříve stará škola. Obytných domů jest 40 s příslušnými hospodářskými a vedlejšími budovami. Domů bez těchto vedlejších budov v obci vůbec není, ba i ve škole v č. 40 zřízen jest slušný chlév. Obyvatelstva má celá politická obec sousedovická i s osadou Smiradice 270. Dle posledního sčítání lidu v r. 1921.